Showing all 22 results

Khởi động động cơ và Phụ kiện

Any Trip Alarm Switch LA 1NO+1NC LS

260.000
3.350.000
3.700.000
700.000
700.000
700.000
720.000
720.000
700.000
700.000
720.000
720.000
720.000
700.000
700.000
700.000
1.850.000
1.850.000
1.850.000

Khởi động động cơ và Phụ kiện

Magnetic Trip Alarm Switch LAM 1NO+1NC LS

275.000

Khởi động động cơ và Phụ kiện

Tiếp điểm phụ (gắn bên hông) LX 1NO+1NC LS

200.000

Khởi động động cơ và Phụ kiện

Tiếp điểm phụ (gắn bên trên) FX 1NO+1NC LS

175.000