Showing 1–52 of 640 results

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-1.25mm2, 600V (cuộn 100m) Cadivi

471.900

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-1.5mm2, 0.6/1KV (cuộn 100m) Cadivi

610.500

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-10mm2, 0.6/1KV (cuộn 100m) Cadivi

3.663.000

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-120mm2, 0.6/1KV Cadivi

425.370

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-150mm2, 0.6/1KV Cadivi

508.420

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-16mm2, 0.6/1KV Cadivi

55.770

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-185mm2, 0.6/1KV Cadivi

634.810

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-1mm2, 0.6/1KV (cuộn 100m) Cadivi

444.400

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-2.5mm2, 0.6/1KV (cuộn 100m) Cadivi

995.500

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-240mm2, 0.6/1KV Cadivi

831.820

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-25mm2, 0.6/1KV Cadivi

87.450

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-2mm2, 600V (cuộn 100m) Cadivi

790.900

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-3.5mm2, 600V (cuộn 100m) Cadivi

1.338.700

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-300mm2, 0.6/1KV Cadivi

1.043.350

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-35mm2, 0.6/1KV Cadivi

121.000

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-400mm2, 0.6/1KV Cadivi

1.330.780

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-4mm2, 0.6/1KV (cuộn 100m) Cadivi

1.507.000

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-5.5mm2, 600V (cuộn 100m) Cadivi

2.072.400

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-500mm2, 0.6/1KV Cadivi

1.727.110

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-50mm2, 0.6/1KV Cadivi

165.550

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-630mm2, 0.6/1KV Cadivi

2.224.420

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-6mm2, 0.6/1KV (cuộn 100m) Cadivi

2.211.000

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-70mm2, 0.6/1KV Cadivi

236.170

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-8mm2, 600V (cuộn 100m) Cadivi

2.970.000

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CV-95mm2, 0.6/1KV Cadivi

326.590

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-1.5mm2, 0.6/1KV Cadivi

8.811

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-100mm2, 600V Cadivi

367.950

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-10mm2, 0.6/1KV Cadivi

40.590

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-120mm2, 0.6/1KV Cadivi

438.130

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-14mm2, 600V Cadivi

56.100

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-150mm2, 0.6/1KV Cadivi

522.060

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-16mm2, 0.6/1KV Cadivi

60.280

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-185mm2, 0.6/1KV Cadivi

651.310

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-1mm2, 0.6/1KV Cadivi

6.831

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-2.5mm2, 0.6/1KV Cadivi

12.727

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-2×1.5mm2, 300/500V Cadivi

19.591

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-2×2.5mm2, 300/500V Cadivi

28.710

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-2×3.5mm2, 600V Cadivi

38.940

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-2×5.5mm2, 600V Cadivi

56.430

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-200mm2, 600V Cadivi

713.680

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-22mm2, 600V Cadivi

85.140

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-240mm2, 0.6/1KV Cadivi

852.060

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-250mm2, 600V Cadivi

916.300

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-25mm2, 0.6/1KV Cadivi

93.260

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-2mm2, 600V Cadivi

10.846

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-2x100mm2, 600V Cadivi

774.840

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-2x10mm2, 300/500V Cadivi

92.730

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-2x120mm2, 0.6/1KV Cadivi

920.700

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-2x14mm2, 600V Cadivi

127.600

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-2x150mm2, 0.6/1KV Cadivi

1.091.200

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-2x16mm2, 0.6/1KV Cadivi

143.770

Dây cáp điện hạ thế Cadivi

Cáp đồng CVV-2x185mm2, 0.6/1KV Cadivi

1.358.280